Tips Peperiksaan: Kertas 1 Prinsip Perakaunan.

Berdasarkan soalan tahun-tahun lepas, saya dapat merumuskan beberapa skill/kemahiran yang perlu ada ketika menjawab soalan kertas satu. InsyaAllah dengan adanya skil ini, pelajar sekurang-kurangnya boleh mendapat betul 20 soalan kertas 1.

Pelajar mesti:

 • Faham / tahu / ingat prinsip-prinsip dan konsep asas perakaunan. (rujuk soalan 2, SPM 2008)

 

 •  Ingat ciri-ciri jenis perniagaan (milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad) (rujuk soalan 1, SPM 2009)

 

 • Mahir dalam mengkelas item aset, belanja, liabiliti, ekuiti pemilik dan hasil dengan contoh yang diberikan (cth: Aset – Kenderaan, liabiliti – belanja terakru). (rujuk soalan 2, SPM 2006)

 

 • Mengetahui sifat / ciri-ciri aset, belanja, liabiliti, ekuiti pemilik dan hasil (cth: Aset semasa – digunakan untuk tempoh setahun atau kurang) (rujuk soalan 4, SPM 2005)

 

 • Tahu mengira untung/rugi kasar atau untung/rugi bersih daripada rumus asas penyata pendapatan (rujuk soalan 5, SPM 2007)

               (cth: Jualan – Kos jualan = Untung/rugi kasar; Hasil – Belanja = Untung/rugi bersih)

 • Tahu fungsi asas dokumen (tujuan dikeluarkan) seperti untuk Jualan, Pulangan, membetulkan invois dll. (rujuk soalan 7, SPM 2007 dan soalan 8, SPM 2008)

 

 • Mahir kesan urusniaga ke atas persamaan perniagaan. (rujuk soalan 5, SPM 2009)

 

 • Mahir merekod urusniaga mengikut system catatan bergu (sama ada daripada dokumen sumber atau pernyataan urusniaga). (rujuk soalan 11, SPM 2007, soalan 14, SPM 2008 dan soalan 8, SPM 2009)

 

 • Tahu kedudukan butiran di dalam Imbangan Duga (sama ada debit atau kredit) mengikut persamaan perakaunan (A+B=L+E+H). (rujuk soalan 14, SPM 2009)

 

 • Tahu mengira angka pengimbang (sama seperti mengira baki h/b lejar) di dalam Akaun Kawalan Penghutang atau Kawalan Pemiutang bagi mendapatkan amaun Jualan kredit atau Belian kredit. (rujuk soalan 16, SPM 2008)

 

 • Boleh mengira pelarasan bagi terakru dan terdahulu (rujuk soalan 18, SPM 2007).

 

 • Boleh mengenalpasti item yang muncul dalam Penyata Pendapatan dan juga item Kunci Kira-kira. (rujuk soalan 25, SPM 2006)

 

 • Boleh mengira pembahagian untung/rugi pekongsi di dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi mengikut nisbah pembahagian untung. (rujuk soalan 26, SPM 2007)

 

 • Boleh menyediakan Akaun Yuran untuk Kelab Persatuan. (rujuk soalan 31, SPM 2007)

 

 • Boleh mengira modal bagi rekod tak lengkap. (rumus: Modal = Aset – Liabiliti) (rujuk soalan 36, SPM 2008)

 

 • Boleh mengira pendapatan bagi rekod tak lengkap (perbandingan). (rujuk soalan 33, SPM 2009)

             (Rumus: Untung = Modal Akhir + Ambilan – Modal awal – Modal tambahan)

 • Boleh mentafsirkan nisbah terutamanya Nisbah Semasa dan Kadar Pusing Ganti Stok (rujuk soalan 39, SPM 2009)
Advertisements